DTK

Svenskt skogsbruk

svenskt skogsbruk

Uppgifter

1. Hur mycket skog avverkades i Götaland säsongen 2000/01?

2. Hur mycket skog slutavverkades och gallrades sammanlagt 1995?

3. Studera respektive säsong utifrån hur den totala avverkningen var fördelad på landsdelar. Under vilken säsong var Norrlands andel som minst?

Befolkningens utbildning

Befolkningens utbildning uppdelad efter kön, ålder och högsta utbildningsnivå

Uppgifter

4. Hur många fler var de som hade gymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå än de som hade eftergymnasial utbildning (ej forskarutbildning) som högsta utbildningsnivå?

5. Identifiera den åldersgrupp som var störst till antalet individer. Hur stor andel av individerna i denna grupp hade en utbildningsnivå som var högre än gymnasial utbildning?

Fackföreningsmedelmmar i Sverige och i Ådalen

Fackföreningsmedlemmar i Sverige och i Ådalen 1905 till 1920

Uppgifter

6. Hur stor var den största förändringen av antalet fackföreningsmedlemmar i Sverige från ett år till närmast efterföljande år?

7. Jämför antalet fackföreningsmedlemmar i Ådalen det år då antalet var som störst och det år då antalet var som minst. Hur stor var skillnaden?

8.  Vilket år var antalet fackföreningsmedlemmar, LO-anslutna respektive SAP-medlemmar som minst i Sverige?

9. Hur många registrerade sammanträden hölls i genomsnitt per år i Ådalen under den redovisade perioden?

Åldersskillnader mellan sammanboende 1985

Åldersskillnader mellan sammanboende 1985

Uppgifter

10. För hur stor andel av paren där kvinnan var 30–34 år gällde att mannen var yngre än kvinnan?

11. I vilken av följande åldersgrupper var det mer än tio gånger så vanligt att kvinnan var minst tio år yngre än att hon var minst tio år äldre än mannen?

12. Hur stor andel av kvinnorna i åldersgruppen 65–69 år bodde tillsammans med en man som var antingen lika gammal, ett år yngre eller ett år äldre?

Häckande fåglar på Stora Karlsö

Antalet häckande par av sex olika fågelarter på Stora Karlsö under perioden 1990-2005.

Häckande fåglar på Stora Karlsö, tabeller med ejder, gravand och gräsand
Häckande fåglar på Stora Karlsö, tabeller med småskrake, svärta och tobisgrissla

Uppgifter

13. För hur många av fågelarterna gällde att antalet häckande par minskade fem på varandra följande år?

14. Hur många fler häckande par av småskrake noterades under periodens första fem år jämfört med periodens sista fem år?

15. Vilken av fågelarterna minskade mest 1997 jämfört med året innan, räknat i antal häckande par?

16. Med hur många procent ökade antalet häckande par av gräsand från 1995 till 1996?  

Bokläsning och bokköp efter momssänkningen

Bokläsning och bokköp efter momssänkningen

Uppgifter

17.  Studera svaren beträffande bokläsning 2003. I vilken grupp fanns den största andelen svarande som uppgav att deras bokläsning varken ökat eller minskat?

18.  Studera svaren beträffande bokköp 2003. Hur mycket större andel kvinnor än män svarade att deras bokköp hade ökat?

19.  Studera svaren beträffande bokläsning 2002 och anta att resultatet var representativt för Sveriges befolkning. År 2002 fanns 1 200 000 svenskar i åldern 40–49 år.  Hur många av dem skulle ha angett att deras bokläsning ökat?

Det gamla Stockholm

Det gamla Stockholm

Uppgifter

20. Hur stor andel av tornen som låg innanför stadens strandlinje år 1624 låg väster om en tänkt nord-sydlig linje genom Bykyrkan?

21. Innan metersystemet blev officiellt svenskt måttsystem 1878 var alnar det längdmått som användes, där 1 aln motsvarade 0,6 meter. Hur många alnar var det fågelvägen mellan Vågen vid Järntorget och Draktornet?

22. Vilket svarsförslag anger två punkter på kartan som ligger 440 meter fågelvägen från Yttre Norretorn?

Stöd och service till funktionshindrade i Kalmar län

1LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

2År 1998 gjordes två mätningar.

Stöd och service till funktionshindrade i Kalmar län
Stöd och service till funktionshindrade i Kalmar län

Uppgifter

23. Jämför 2003 med 1996 vad avser antalet personer för vilka det beslutats om LSS-insats. I hur många av de sex största kommunerna hade detta antal ökat med mer än 10 procent?

24. Studera de sex minsta kommunerna 2003 avseende antalet personer för vilka det beslutats om LSS-insats. Hur stor andel av dessa personer fanns totalt i kommunerna Borgholm, Emmaboda och Mörbylånga?