KVA

1. x < y

Kvantitet I: 4 − x

Kvantitet II: 4 − y

2. x, y och z är tre på varandra följande heltal och xyz = 0

Kvantitet I: 0

Kvantitet II: z

3. Två lika stora cirklar tangerar en större cirkel. De tangerar dessutom varandra i den större cirkelns medelpunkt.

3

Kvantitet I: Den sammanlagda arean av de två mindre cirklarna.

Kvantitet II: Arean av det skuggade området.

4. Ett 10 meter långt snöre delas i fyra bitar; tre lika långa och en kortare bit.

Kvantitet I: Längden på en av de tre bitar som är lika långa.

Kvantitet II: 3 meter.

5. a = 2b
b = 3c

Kvantitet I: a + b + c

Kvantitet II: 10c

6. x är 80 % av 60
35 är 70 % av y

Kvantitet I: x

Kvantitet II: y

7. Funktionen g ges av g(x) = 4 − x2

Kvantitet I: g(4)

Kvantitet II: g(−4)

8. ABCD är en kvadrat och CDE är en liksidig triangel. Arean av ABCD är 36 cm2.

8

Kvantitet I: Omkretsen av femhörningen ABCED.

Kvantitet II: 30 cm.

9. m = 3x/4
n = 4x/3

Kvantitet I: x2

Kvantitet II: mn

10. Fem olika positiva heltal har medelvärdet 12 och medianen 15.

Kvantitet I: Största möjliga värdet på det största av talen.

Kvantitet II: 27

11. x och y är positiva heltal.
xy = 42 och x2 + y2 = 85

Kvantitet I: x

Kvantitet II: y

12. ABC är en triangel där vinkeln BAC är 60° och AB = AC = 9 cm.

Kvantitet I: Omkretsen av triangeln ABC.

Kvantitet II: 30 cm.

13. x ≠ 0
x/13 = x/y + 2

Kvantitet I: y

Kvantitet II: 13

14. y > 0
x = 2y

Kvantitet I: xy

Kvantitet II: 2x − 4y

15. Figuren nedan visar en cirkel som är indelad i sju cirkelsektorer.

15

Kvantitet I: Medelvärdet av cirkelsektorernas medelpunktsvinklar.

Kvantitet II: 50°

16. Linjen L1 går genom punkten A = (–3, –3) och punkten B = (5, 3).
Linjen L2 skär linjen L1 någonstans mellan A och B. Linjen L1 skär y-axeln i punkten (0, y1).
Linjen L2 skär y-axeln i punkten (0, y2).

Kvantitet I: Y1

Kvantitet II: Y2

17. k > 0

Kvantitet I:    k • 1/2 3  • 6  

Kvantitet II:    2(3k)6

18. ABC är en triangel.

18

Kvantitet I: x

Kvantitet II: y

19. Kvantitet I: 3x 3x − 1

Kvantitet II: 3x − 1 3x − 2

20. Det är sju personer på en fest. Alla personer skakar hand med varandra exakt en gång.

Kvantitet I: Totala antalet handskakningar.

Kvantitet II: 21