MEK

1.Vårt rättskrivningssystem är långt ifrån ____, och även om språkvården har till uppgift att försöka göra det mer följdriktigt stöter den ofta på inre konflikter. Språkets snåriga historia är inte alltid lätt att ingripa i. En grundregel i det svenska ____ systemet är att kort vokal ska följas av två konsonanter: lapp, rulla, matta.

 • konsekvent – ortografiska
 • elementärt – monografiska
 • flexibelt – kalligrafiska
 • evident – stenografiska

2. Hon tar sig an de svåra fallen, människor som levt länge med smärtsamma arbetsskador, som har gått ut och in i jobb och åtgärder. Hon ser hur arbetsskadade ofta faller ____ och blir utan pengar; för sjuka för att kunna jobba eller få a-kassa, för friska för sjukersättning.

 • på eget grepp
 • mellan stolarna
 • till föga
 • i onåd

3. Intressant är att man i Italien, ____ vissa renässansläkares uppfattning om tuberkulosens smittsamhet, tidigt fick en lagstiftning med bland annat ____ att rapportera sjukdomsfall, sjukhustvång för de sjuka och bränning eller ____ av den sjukes bostad, kläder och husgeråd.

 • i jämförelse med – tillstånd – kremering
 • i enlighet med – plikt – desinficering
 • i likhet med – uppsåt – sanering
 • i samspråk med – påbud – karantän

4. Matematiken användes inte i antikens Grekland på samma sätt som i modern tid för att underlätta den industriella produktionen. Nej, den var en syssla för dåtidens gentlemän och värderades för sin egen skull såsom ____ för att uppnå den eviga sanningen och såsom en måttstock, upphöjd över sinnenas värld, med vars hjälp den synliga världen kunde fördömas såsom något ____.

 • ett medel – sekunda
 • ett mål – promiskuöst
 • en metod – essentiellt
 • en metod – essentiellt

5. Landet är inte bara en internationell smältdegel. Även de ursprungliga belgarna bildar en kulturell mångfald, så ____ att landet bör splittras, enligt somliga.

6. Visst vilar en stor del av modernismen på konstnärliga grupperingar av olika slag, men det har oftast varit fråga om ett slags skyddssökande i karriärens början som de medverkande författarna gärna tar avstånd ifrån sedan ____ blivit ett faktum.

 • moderniteten
 • genombrottet
 • tillströmningen
 • offentligheten

7. Från kontrollredskap till ____ verktyg; så skulle man kunna sammanfatta bedömningstraditionens utveckling fram till idag. Lundahl har gjort en historisk studie där han tittat på hur lärarkåren har betraktat och utvecklat kunskapsbedömningen, i förhållande till statens behov av att bedöma eleverna och ____ skolan. Han menar att det är ett delikat ____ att balansera mellan hur mycket inflytande skolan ska ha, och samtidigt upprätthålla någon form av socialpolitisk rättvisa.

 • pedagogiskt – rangordna – ändamål
 • skolastiskt – utveckla – jämviktsproblem

8. Råttor som inte fått oxytocin men vistats i samma bur som råttor som fått det har också, visar studier, blivit lugnare och fått ____ av stresshormoner. Denna effekt försvinner om man tillfälligt bedövar luktsinnet på de obehandlade råttorna i buren. Därför tror forskarna att överföringen av oxytocin kan ske med hjälp av ____.

 • minskat behov – luften
 • lägre halter – lukten

9. Det är inte många år sedan en släktforskare var tvungen att lägga pengar och tid på att resa runt i landet och leta efter sina ____ i kyrkoarkiv och andra källor.

 • anfäder

10. Detta visar att demokrati inte är något som man självklart bara har eller ärver, utan någonting av ____ värde man hela tiden måste försvara. Det betyder att ett kontinuerligt medborgerligt engagemang, och inte bara punktinsatser vid ____ situationer, är av nöden.

 • egenmäktigt – hotande
 • relativt – specifika

11. Ett svart hål är egentligen inte ett "hål" i ____ att det inte finns någonting där. Det är precis tvärtom, ett svart hål är ett objekt i rymden som har otroligt stor massa, så stor att inte ens ljuset kan komma därifrån. Det beror på att ____ i ett svart hål är så stark att ingen materia kan lämna det.

 • betraktelsen – centrifugalkraften
 • meningen – intensiteten

12. Barnboksförfattarna Louis Jensen och Oscar K och ____ Dorte Karrebæk och Lilian Brøgger har i sina böcker synbarligen bestämt sig för att visa att barnboken också kan vara Konst, och därmed är fri att ____ allt, handla om vad som helst och se ut på många oväntade sätt, utan skyddsnät. I deras senaste barnböcker faller gamla ____ som bowlingkäglor, när det ena klotet efter det andra kommer susande.

 • förläggarna – behärska – veton
 • debutanterna – kartlägga – deviser
 • konstnärerna – upptäcka – ridåer

13. Skolan måste även hitta ____ till den kunskap som beskrivs i läroplanen, en kunskap som får värde först när den är användbar och kulturellt färgad, där "de eviga sanningarna" är förkastade ____ självständigt tänkande och problemlösning, där själva lärandet och bildningen, inte utantillkunskaper, står i fokus.

 • ett förhållningssätt – till förmån för
 • en principförklaring – i stället för
 • en värderingsgrund – i brist på

14. Den slutsats man kan dra är att omhändertagandet i sig är givande. Vi vet inte vilken ingrediens som ger effekten, om det är ____, alltså att det är samma behandlare, eller kanske beröringen, kommunikationen eller avslappningen.

 • intimiteten
 • anonymiteten
 • immuniteten

15. Är det någonsin rätt att bryta mot lagen i en demokrati? Jo, det måste vi nog ____ att det kan vara. Frågan om huruvida civil olydnad kan rättfärdigas eller ej är emellertid inte enkel. Hur vi ser på den beror på vad för slags grundläggande ____ måttstock vi tillämpar.

16. Mode kan både reproducera och utmana könsdikotomin. För att vara subversivt måste mode ifrågasätta och ____ det som idag betraktas som normalt, bäras på icke förväntade platser och visualisera andra möjligheter.

 • representera
 • underminera
 • legitimera
 • auktorisera

17. Tanken att företaget vi hade kontrakterat skulle ta emot pengarna och sedan bara lämna det giftiga slammet i öppen ____ föresvävade mig inte. Inte heller att landets myndigheter skulle låta ____ ett bostadsområde i absolut närhet till det material vi exporterat. Det är alltså flera samverkande beslut, missgrepp och missförstånd som till slut lett till en ____ katastrof.

 • åsyn – inrätta – förgiftad
 • ridå – påbörja – sanslös
 • grop – bebygga – förödande

18. Dessutom har ____ av våtmarker förstört många av gäddans ursprungliga lekplatser, som utgörs av grunda vikar och tillfälligt översvämmade strandområden, vilka påverkas av sådan torrläggning.

 • expansionen

19. Den kulturhistoriska platsen, där han har förrättat sitt konstnärliga ____, vanvårdas grovt. Hustrun låtsas förstås som ingenting. Hon målar upp en bild av ett skärgårdsparadis, ungefär som hon målar upp en bild av sin make som skröplig och gaggig. Förmodligen är hon rädd för att någon ska stjäla honom, rädd för att familjens tjusiga ____ ska krackelera.

20. Det finns många metoder i vårt samhälle som erbjuder hälsa och välmående. Man brukar dela upp de metoder som finns i två stora grupper: dels de ____ eller alternativa, dels de som faller inom hälso- och sjukvården.

 • somatiska