XYZ

1. Då det positiva heltalet x divideras med 8 erhålls resten 2. Vad blir resten då (x + 9) divideras med 8?

2. I en grupp med 30 personer är förhållandet mellan antalet män och kvinnor 3:2. Hur många i gruppen är kvinnor?

3. Om x = 3, vad är då x3(x3x2)?

4. Lös ut b ur formeln a(b – 1) = c

5. Vilken funktion visar volymen L vid tiden t?

 
t (timmar)
   
L (liter)
0
 
19
1
 
13
2
 
7
3
 
1

6. Vad blir 1 2 + 2/3 3/4 – ( 4 5 5 6 )?

7. Kuben K1 har volymen x cm3. Sidan i kuben K2 är tre gånger så lång som sidan i kuben K1. Hur många kuber K1 motsvarar volymen av kuben K2?

8. Vad är medelvärdet av 3 8 och 0,065?

9. Vad är x om 1 x = 1 2 + 1 3 ?

10. I triangeln ABC är vinkeln rät. AB är x cm och BC är y cm. Vilket uttryck beskriver triangelns area?

10

11. Vilket svarsförslag är minst?

12. Om a = 2/b och b = 3/c, hur många a motsvarar då 6c?

13. n är ett udda tal. Vilket svarsalternativ är ett jämnt tal?

14. Vad är 1/22/33/44/55/66/77/88/99/1010/1?

15. Tio mätvärden har följande längdmått:

Medianen är 100
Typvärdet är 100

Vilket påstående är korrekt?

16. Vilket svarsförslag motsvarar 3x2 + (3x)2 ?

17. Linjerna y = 2x + 2 och y = − 4x − 5 är inritade i ett koordinatsystem. Hur långt är avståndet mellan linjernas skärningspunkter med y-axeln?

18. För vilka y gäller olikheten y > 1/y > − 1/y ?

19. Av tio på varandra följande heltal är summan av de fem minsta talen 420. Vad är summan av de fem största talen?

20. Hur stor är vinkeln z?

20

21. (1,1), (6,3) och (6,7) är punkter i ett koordinatsystem. Om punkterna förbinds med räta linjer, hur stor blir arean som begränsas av dessa linjer?

22. x ≠ 0 och x = x−2. Vilket värde har då x?

23. Vilket svarsförslag är närmast värdet 8/20 ?

24. En bil färdas med x km på y min. Hur lång tid tar det att färdas z km med samma konstanta hastighet?