DTK

Miljösanktionsavgifter

miljösanktionsavgifter

Uppgifter

1. För vilken överträdelse gällde att den stod för 5 procent av de fattade besluten om miljösanktionsavgifter 2003 och 10 procent av det totala beloppet för miljösanktionsavgifter samma år?

2. Hur stort var det genomsnittliga beloppet per beslutad miljösanktionsavgift år 2004?

3. Anta att antalet beslut om miljösanktionsavgifter hade samma procentuella fördelning på tillsynsmyndigheter år 2002 som 2004. Hur många beslut fattades i så fall av kommuner 2002?

Lärare i grund- och gymnasieskolan

lärare i grund- och gymnasieskolan

Uppgifter

4. Hur stor andel av de tjänstgörande gymnasielärarna i ämnet media hade pedagogisk högskoleexamen?

5. Studera de tjänstgörande lärarna i grundskolan. I vilken lärarkategori var skillnaden mellan andelen män och andelen kvinnor minst respektive störst?

6. Vilket svarsförslag är korrekt avseende det totala antalet tjänstgörande lärare (inklusive helt tjänstlediga) inom olika lärarkategorier i gymnasieskolan?

Vulkaniska asklager i Þjórsárdalur

Vulkaniska asklager i Þjórsárdalur

Uppgifter

7. För hur många av lokalerna gällde att asklager VI låg djupare än 1 meter under markytan?

8.  Vilket asklager avses?
I markprofilen från Hagi återfanns asklagret ytligare än 50 cm under markytan och i markprofilen från Skarfanestorfa djupare än 80 cm under markytan.

9. Identifiera den markprofil där asklager VII låg som djupast respektive som ytligast under markytan. Hur stor var skillnaden mellan de båda djupen?

Livsmedelsransonering och brottslighet

livsmedelsransonering och brottslighet

Uppgifter

10. Identifiera det år då det sammanlagda antalet snatterier, stölder och beräknade ransoneringsbrott var som störst i Sverige. Hur många brott rörde det sig om?

11. Hur stor var den största procentuella ökningen av det beräknade antalet ransoneringsbrott mellan två på varandra följande år?

12. Hur mycket mer kött/fläsk fick en person köpa per vecka tredje kvartalet 1947 jämfört med andra kvartalet 1942?

Godshantering i svenska hamnar

godshanering i svenska hamnar
godshanering i svenska hamnar

Uppgifter

13. Vilket år var exportens andel av godshanteringen i svenska hamnar som störst?

  • 1920
  • 1930
  • 1970
  • 1980

14. Vilken godsgrupp avses?
Under perioden 1920–1960 var antalet ton som hanterades i svenska hamnar i stort sett oförändrat. Hanteringen var som störst 1980.

15. Hur många miljoner ton gods per hamn hanterades i Sverige år 1920 respektive 1995? 

Svenskars civilstånd år 1900, 1950 och 1998

Svenskars civilstånd år 1900 och 1950
Svenskars civilstånd år 1998

Uppgifter

16. Hur stor andel av kvinnorna i åldersgruppen 20–24 år var gifta år 1900?

17.  Hur stor var den procentuella befolkningsökningen i Sverige under nedanstående tidsperioder?

  1900-1950  1950-1998 1900-1998
Alt. A 27 % 20 % 52 %
Alt. B 37 % 25 % 62 %
Alt. C 37 % 25 % 72 %
Alt D 73 % 80 % 153 %

18.  Beräkna hur stor andel av 45–49-åringarna som var frånskilda 1950 respektive 1998. 
Hur mycket större var andelen 1998 jämfört med 1950?

Tunsäter 1924

Tunsäter 1924

Uppgifter

19. Vilken av följande byggnader hade en area på cirka 40 m2 och var byggd av timmer?

20. Vilket svarsförslag är korrekt avseende Tunsäter?

21. Hur lång är den beskrivna sträckan?

Utgå från bostadshusets förstu. Runda husets sydvästra gavel. Följ vägen mellan fruktträd och ärter/kål fram till vinbären och vidare rakt mot bostadshusets sal. Runda därefter husets nordostliga gavel och gå tillbaka till förstun.

Dödsorsaker

dödsorsaker 2000 och 2001
dödsorsaker 2002

Uppgifter

22. Vilket år förekom störst respektive minst antal dödsfall inom kategorin Övriga?

23. Hur många människor sammanlagt dog av sjukdomar i andningsorganen under de redovisade åren?

24. Hur många var de kvinnor som dog av sjukdomar i cirkulationsorganen jämfört med de kvinnor som dog av sjukdomar i matsmältningsorganen 2002?