KVA

1. Kvantitet I: 69 · 116

Kvantitet II: 68 · 117

2. x procent av y är lika med z procent av w.

Kvantitet I: x · w

Kvantitet II: y · z

3. Kvadraten ABCD är inritad i en cirkel. Punkten D är cirkelns medelpunkt. Punkterna B och P ligger på cirkeln.

Kvadrat i cirkel

Kvantitet I: DP

Kvantitet II: AC

4. x = –y

Kvantitet I: x

Kvantitet II: y

5.

Två diagram med linje L<sub>1</sub> och L<sub>2</sub> genom i origo

Kvantitet I: k1

Kvantitet II: k2

6.

Kvantitet I: (–10)11

Kvantitet II: (–11)10

7.

Kvantitet I: Längsta sidan i en rektangel med omkretsen 36 cm

Kvantitet II: Omkretsen av en kvadrat med sidan 3 cm

8. Summan av n positiva tal är lika med summan av m positiva tal.

Kvantitet I: n

Kvantitet II: m

9. a, b, c, d och e är fem på varandra följande heltal sådana att a < b < c < d < e och a = –2d.

Kvantitet I: b

Kvantitet II: 0

10. x(1 – x) > 0

Kvantitet I: x

Kvantitet II: x2

11. x > 0

Kvantitet I:74x

Kvantitet II:32x

12.

Två vinklar mot plan yta

Kvantitet I: x

Kvantitet II: 20°

13. x > 0

Kvantitet I: 1x + x

Kvantitet II: 2

14. b = a + 1

Kvantitet I: ab – 2a2

Kvantitet II: a(b – 2a)

15. Cirkelbågen AB, cirkelbågen BC och cirkelbågen AC är halvcirklar.

Tre cirkelbågar där två är bredvid varandra inne i den tredje.

Kvantitet I: Summan av längden för cirkelbågen AB och längden för cirkelbågen BC

Kvantitet II: Längden av cirkelbågen AC

16. b > 1
x > 0

Kvantitet I: xbb

Kvantitet II: (xb)b

17. x, y, z, w är fyra på varandra följande heltal så att w > z > y > x.

Kvantitet I: Medelvärdet av x och w

Kvantitet II: Medelvärdet av y och z

18. Ett cykelhjul rullar längs en rät linje utan att glida och på 3 varv rullar hjulet sträckan 18 meter.

Kvantitet I: Hjulets diameter

Kvantitet II: 2 meter

19.

Kvantitet I: x(y + z) + x2 + yz

Kvantitet II: (x + z)(y + x)

20. I koordinatsystem utgör punkterna (1, a), (2, 2) och (2, 4) hörnen i en rätvinklig triangel.

Kvantitet I: a

Kvantitet II: 2