MEK

1. Diskbråck i ländryggen kan påverka nervrötterna i ryggen och ge utstrålande smärta i benet, även kallad ____.

2. En historiker vill gärna sätta in olika händelser i en ordningsföljd för att visa hur de förhåller sig till varandra, men det är svårt att upprätta ____ över den förhistoriska tiden eftersom de tidsuppgifter man har att tillgå är mycket ____.

 • en kronologi – vaga
 • ett schema – föråldrade
 • en hierarki – diffusa

3. Prästyrket uppfattades som ____, och knöts också till en speciell manlighet och till en speciell livsstil. Detta berörde inte endast prästen själv, utan hela prästfamiljen ____ av denna livsstil. Till exempel tjänstgjorde prästen på söndagar och vid de stora helgerna, när den övriga befolkningen uppmanades att följa sabbatsbudet och ____.

 • ett ämbete – vägleddes – gå i kyrkan
 • en gudagåva – invigdes – helga vilodagen

4. Den gängse bilden av Zorn som ursvensk och fast i det gamla är inte rättvis; hans akvareller byggde inte sällan på fotografier, och han var definitivt en ____ orienterad målare.

 • inhemskt
 • erkänt
 • klassiskt

5. Rymdsamarbetet fortsatte in på 1960-talet. Hösten 1961 beslutade Sverige att inte gå med i ELDO, medan ESRO-konventionen undertecknades påföljande år. Två år senare trädde den i kraft, och Sverige ____ konventionen. Under samma tid pågick också förhandlingar om var ESRO skulle ____ sina anläggningar.

6. Albumet innehåller popmusik i gränslandet mellan ringsignaler och pojkbandspop, med en hållbarhet sämre än en liter mjölk. Man kan nynna varenda refräng efter två genomlyssningar, och man är ____ på dem efter fem.

 • såld
 • utled
 • insnöad
 • ledsam

7. Vandringslederna längs den vildvuxna och sköna Lummeråns ____ ger möjligheter till naturupplevelser i toppklass. Området hyser en unik och varierad samling ____, utan tvekan bland det bästa svensk natur har att erbjuda.

 • dalgång – biotoper
 • strömfåra – strövtåg

8. Bostads- och kontorshus har traditionellt ____ med takstommar av trä, med takstolar som primärt ____ element. Dessa takstolar, som placeras på ett visst ____ centrumavstånd (t.ex. 1,20 m), förbinds med längsgående åsar.

 • utrustats – sammanhållande – övergripande
 • utförts – inbyggt – standardiserat

9. Alloy kallas i skandinaviskt ____ språkbruk det pulver som blandas med kvicksilver till amalgam. Numera används andra fyllnadsmaterial inom tandvården.

 • toxikologiskt

10. De eventuella ____ som är förenade med denna publikation, såsom uppenbara överdrifter, logiska felslut, rent felaktiga sakuppgifter, äreröriga ____, likheter med i verkligheten levande personer och jag vet inte vad, får alltså helt och hållet tillskrivas denna spillkråka. Jag fritar mig absolut från allt ansvar.

 • antydningar – analyser
 • bekännelser – bagateller

11. Aktivitetsersättning kan beviljas ungdomar som med anledning av funktionsnedsättning har en förlängd skolgång. Utredningen menar att denna särlösning bör avskaffas, och föreslår istället ____ av det ordinarie studiestödssystemet.

 • avveckling
 • inrättande

12. Denna drottning verkar ha varit en extremt ____ person snarare än en tvålfager modell. Antagligen tillhörde hon den typ av människor som så fort de kliver in i ett rum blir centrum för uppmärksamheten; utåtriktad, talför och med en attraktiv aura som ofta ____ framgångsrika personer.

 • hårdhudad – uppehåller
 • intelligent – kringgår
 • förbehållsam – utmärker

13. Här finns cirka 10 000 arter blomväxter varav 80 % är endemiska, cirka 250 fågelarter varav omkring 75 % är endemiska samt 33 unika arter av lemurer. Andra områden med minst samma höga ____ avseende endemism och skyddsvärde är Galapagosöarna och Hawaii.

 • division
 • komponent
 • dignitet

14. Man får en hög tanke om dåtidens ____: handstilstolkningen måste ha legat på en ____ nivå, bland annat hos dem som skulle ta hand om B:s ____.

 • sättare – aktningsvärd – manuskript
 • gravörer – klandervärd – alster
 • revisorer – berömvärd – partitur

15. Träning spelar roll för skelettets uppbyggnad. Minst en halvtimmes fysisk aktivitet 2–3 gånger i veckan kan ge bättre bentäthet, och för kvinnor som har passerat klimakteriet finns ____ att fysisk träning kan förhindra ____.

16. Den avmattning som kunde märkas på bostadsmarknaden redan i våras hängde delvis samman med en mera ____ utlåning från bankerna, men även med högre bolåneräntor och höga energipriser.

 • frikostig
 • expansiv
 • okritisk
 • restriktiv

17. Men veckans dispyt är bara ett förspel till ____, som handlar om mer än en enskild vd:s öde. Den grundläggande fråga som veckans schism reser är vad staten egentligen ska ha Vattenfall till. Är det ett energiföretag som i likhet med sina konkurrenter bör skötas marknadsmässigt? Eller ska bolaget ____ en bricka i det politiska spelet?

 • den verkliga kontroversen – reduceras till
 • det viktiga beslutet – avvecklas till
 • den stora knäckfrågan – exploateras av

18. Floder som rinner över en slätt har en ____ att anta ett ____ lopp i meanderbågar. Skarpa krökar kan ____ till korvsjöar.

 • tendens – förnyat – mynna ut

19. Ytterligare ____ som nu diskuteras hett i Sverige är att införa ingångslöner för bland annat ungdomar. Ingångslönen är ofta, men inte alltid, den lägstalön som ____ har avtalat om i kollektivavtal.

20. Vid betalning vill kunden ofta att fakturan märks med en speciell referens, vanligen den person eller avdelning hos kunden som ska ____ fakturan.

 • arvodera