NOG

1. På en buss finns det 8 män och 14 kvinnor. 
Hur många av personerna på bussen har hatt?

(1) En fjärdedel av männen har hatt.

(2) Om en man med hatt kliver av bussen så innebär det att fyra gånger så många kvinnor som män på bussen har hatt.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

2. I en ladugård finns enbart grisar, höns och får.
Hur många djur finns i ladugården?

(1) Det finns fem får i ladugården och 1/8 av djuren i ladugården är grisar.

(2) 25 procent av djuren i ladugården är höns.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

3. Vinkeln d är yttervinkel till vinkeln c i triangeln ABC. Hur stor är yttervinkeln d?

triangel ABC

(1) Vinkeln c är 1/4 av vinkeln b.

(2) Vinkeln d är summan av vinklarna a och b.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

4.Anna och Karin fyller båda år den 4 juli.
Hur gammal var Karin den 4 juli 2001?

(1) Den 4 juli 2007 var Karin 24 år yngre än Anna.

(2) Den 4 juli 2014 kommer Anna att vara dubbelt så gammal som Karin.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

5. En röd och en grön bil startade från samma punkt och körde i motsatta riktningar under 2 timmar. De hade då tillsammans kört 234 km. 
Vilken var respektive bils medelhastighet?

(1) Medelhastigheten för den röda bilen var 27 km/h högre än för den gröna bilen.

(2) Den röda bilens medelhastighet var 60 procent högre än den gröna bilens.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

6. På en marknad står tre marknadsstånd på rad som säljer var sin produkt. Produkterna är tröjor, strumpor och byxor. En av dessa produkter är enbart svart, en är enbart vit och en är enbart blå. Det mittersta marknadsståndet säljer tröjor.
Vilken färg har strumporna som säljs?

(1) Tröjorna är inte vita.

(2) Byxorna är blå och finns bredvid de svarta produkterna.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

7. En cykelhandlare har fem enfärgade cyklar till salu. Det finns både herr- och damcyklar. Färgen på cyklarna är svart, blå, röd eller grön, och två av cyklarna har samma färg. Vilken färg har dessa två cyklar?

(1) Herrcyklarna finns i tre färger.

(2) Den ena av de båda damcyklarna är röd medan den andra har en annan färg. Det finns ingen svart eller grön damcykel.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

8. Ett museum köpte ett antal nya skulpturer vid ett visst tillfälle. Köpet resulterade i att det totala värdet av museets samtliga skulpturer ökade med 25 procent. Hur många nya skulpturer köptes in?

(1) Före köpet var museets 40 skulpturer värda 12 miljoner kronor.

(2) Efter köpet var det genomsnittliga värdet 300 000 kronor per skulptur.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

9. 24-karats guld innehåller 99,6 viktprocent rent guld. Antag att resterande 0,4 procent är koppar, zink och nickel. 
Hur många gram koppar innehåller en 24-karats guldtacka som väger 1 kg?

(1) Vikthalten nickel i 24-karats guld är 500 ppm (parts per million).

(2) Guldtackan innehåller 1 gram zink.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

10. Karolina kastar en diskus tre gånger. Hennes första och tredje kast är lika långa.
Hur långt är hennes tredje kast?

(1) Hennes andra kast är en tredjedel av de två övriga kastens sammanlagda längd.

(2) Hennes första kast är 33 meter plus en tredjedel av det tredje kastets längd.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

11. I en ask finns enbart röda, gröna och blå pärlor. Maria tar upp en pärla slumpmässigt.
Hur stor är sannolikheten att denna pärla är röd?

(1) Sannolikheten att ta upp en blå eller en röd pärla är 0,7.

(2) Sannolikheten att ta upp en grön eller röd pärla är 0,9.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

12. A och B planterar sammanlagt 120 träd. Om A och B arbetar samtidigt utan rast tar planteringen 6 timmar. A och B planterar alltid med sina egna konstanta hastigheter.
Hur lång tid skulle det ta för B att ensam plantera de 120 träden?

(1) A planterar 3 träd på samma tid som B planterar 2 träd.

(2) Det skulle ta 10 timmar för A att ensam plantera de 120 träden.

Tillräcklig information för lösningen erhålls