XYZ

1. Vad är 1 + 12 · 13?

2. Maria kan köra 350 km på 19 liter bensin. Vilket samband visar hur många liter bensin (L) Marias bil förbrukar på 1 710 km?

3. a, b och c är tre positiva heltal så att a · b = 22 och b · c = 26. Vilket svarsalternativ är ett möjligt värde för a + b + c?

4. Vad gäller för x och y om 6 procent av x är lika med 5 procent av y, där både x och y är större än noll?

5. Vad är x om x · 3 · 9 100 · 12 = 81?

6. ABCD är en kvadrat med sidan 10 cm. Cirkelbågen AC utgör en fjärdedel av en cirkel med medelpunkten i D. Vad är arean av det skuggade området som begränsas av diagonalen AC och cirkelbågen AC?

6

7. Hur många primtal finns det mellan 40 och 50?

8. En låda i form av ett rätblock har volymen 12 dm3. Vilken volym får lådan om längden av alla kanter halveras?

9. Vad är medelvärdet av 7/8 och – 3/4?

10. Vad är 1 – x xy om xy 0?

11. I en låda finns det 3 gånger så många äpplen som päron och 9 gånger så många päron som bananer. Om x är antalet äpplen, vilket uttryck motsvarar då det totala antalet frukter i lådan?

12. En undersökning på en arbetsplats visade att 47 % av de anställda kunde tyska och 43 % kunde franska, medan 40 % varken kunde tyska eller franska. Hur stor andel av de anställda kunde både tyska och franska?

13. Vad är 2/3 av 3/4 ?

14. a 0
b 0
Vad är x om b a + x = b 2x ?

15. Vad är korrekt?

16.Hur stor är vinkeln y i triangeln ABC?

16

17. En partiklen färdas 1 · 1010 cm per sekund under 4 · 10-8 sekunder. Hur många cm har partikeln färdats?

18. AB = AD = 1 cm. Triangeln BCD är liksidig. Vad är omkretsen av fyrhörningen ABCD?

18

19. Vad måste gälla för b om a + b > a − 2b ?

20. Vad blir (3x 3y 2z)4 ?

21. Linjerna y = −x + 7 och y = 2 3x 4 3 skär varandra i punkten P = (x1,y1).

Vad gäller för koordinaterna i punkten P?

22. Kalle läser en sida på m minuter. Hur många sidor läser han på 7 minuter?

23. Vad är x om x 5 x 10 + x 15 x 20 = 1 − 1 2 + 1 3 1 4 ?

24. En elev ska väljas slumpmässigt ur klassen. Sannolikheten att en pojke väljs är 2/3 av sannolikheten att en flicka väljs. Vad är kvoten mellan antalet pojkar och det totala antalet elever i klassen?