DTK

Export av järn- och pappersprodukter

export av järn- och pappersprodukter

Uppgifter

1. Hur stor var den årliga exporten av sulfatmassa den femårsperiod då den var som minst?

2. Vilken femårsperiod avses?
Den årliga exporten av papper och papp var större än exporten av sulfatmassa. Den årliga exporten av mekanisk massa minskade jämfört med närmast föregående femårsperiod.

3. Hur stor var den årliga exporten av tackjärn 1906/10 jämfört med 1876/80?

Ljustorpsåns fiskevårdsområde

Ljustorpsåns fiskevårdsområde

Uppgifter

4. Vilket fiskevatten avses?
Här finns enbart öring. Det är 3,5 kilometer till det fiskevatten som har endast abborre och öring.

5. Vilka arter finns i det fiskevatten som ligger 11,5 kilometer i västnordlig riktning från Stavretjärnen?

6. Hur många fiskevatten med gädda finns det inom en radie av 4,5 kilometer från Ljustorp?

Funbo kyrkas utgifter och inkomster på 1400-talet

Funbo kyrkas utgifter och inkomster på 1400-talet

Uppgifter

7. Vilket år var kyrkans inkomster fördelade enligt följande?

 Tionde  50 %
 Avrad  39 %
 Stockapenningar  2 %
 Testamente  9 %

8.  Hur stor andel av kyrkans totala utgifter år 1478 respektive 1483 utgjordes av inventarier?

9. Hur stor andel av kyrkans sammanlagda utgifter under perioden 1470-72 gick till inköp av vax?

Narkotikarelaterad vård

Narkotikarelaterad vård

Uppgifter

10. Studera åldersgruppen 15–24 år. Vilket år noterades det största sammanlagda antalet vårdtillfällen i sluten vård för missbruk orsakat av opiater och amfetamin med mera?

11. Hur stor andel av det totala antalet narkotikarelaterade vårdtillfällen i sluten vård 2003 gällde missbruk orsakat av opiater?

12. Hur stor andel av det totala antalet vårdtillfällen i sluten vård för missbruk orsakat av opiater 1999 gällde kvinnor?

Svenska hushåll 1960 och 1975

Antal hushåll i olika storlekar i antal personer men också i antalet rum i bostaden

Uppgifter

13. Hur många hushåll hade en bostad med tre rum och kök 1975?

14. Hur förändrades andelen tvåpersons- respektive trepersonshushåll från 1960 till 1975?

15. Hur stort var antalet hushåll 1960?

16. Hur stor andel av fempersonshushållen klassades som trångbodda 1975?  

Resultat på nationella prov i årskurs 9

Procentuell fördelning av provresultat för elever i årskurs 9 våren 2005 i ämnesproven svenska, engelska och matematik, totalt och uppdelat efter kön. För varje ämnesprov anges det totala antalet elever samt antalet elever som gjort de olika proven. För ämnena svenska respektive engelska redovisas dels ett sammanvägt provresultat, dels provresultat för de olika delproven.

Resultat på nationella prov i årskurs 9

Uppgifter

17. Hur många flickor respektive pojkar hade inte gjort delprovet Engelska, skriftlig förmåga?

18.  Studera hur antalet elever som gjort de enskilda delproven i svenska respektive engelska fördelade sig procentuellt på de olika resultaten.  Vilket av delproven illustreras i cirkeldiagrammet nedan?

18

19.  Studera skillnaden i procentenheter mellan andelen pojkar och andelen flickor som ej nått målen på de olika proven/delproven.  För vilket prov/delprov var skillnaden mellan pojkar och flickor störst respektive minst?

Ohälsa bland kor och hästar

Ohälsa bland kor och hästar

Uppgifter

20. För vilken besättningsstorlek gällde att skillnaden mellan förekomsten av kalvningsförlamning och acetonemi var 2 procentenheter och att skillnaden mellan förekomsten av acetonemi och förlossningshjälp var 1 procentenhet?

21. Studera behandlingarna av kolik bland hästar i Svealand 2006. Hur stor andel av dessa behandlingar utfördes under de tre månader då antalet utförda behandlingar var som störst?

22. Studera förekomsten av nedanstående sjukdomar bland mjölkkor i besättningsstorleken 300 eller fler. Hur många fall av respektive sjukdom drabbade enligt statistiken en besättning på 350 mjölkkor den redovisade mätperioden?

Alt. Mastit  Övriga
sjukdomar
Kvarbliven
efterbörd
A 23 15 2
B 23 53 8
C 81 15 2
D 81 53 8

Drunkningsolyckor

Dunkningsolyckor från 1995-2004 respektive olika typer av sådana olyckor 2002-2005

Uppgifter

23. Med hur mycket minskade antalet omkomna i badolyckor från 2002 till 2005?

24. Anta att den procentuella fördelningen av olyckstyper var densamma 1995 och 1996 som den var 2002. Hur många av dem som omkom respektive år omkom i så fall i badolyckor?

Alt. 1995  1996
A 60 40
B 75 45
C 90 60
D 115 75