XYZ

1. Vad är 5 + 4 • 3 – 20/10?

2. AB = BC = CD = 4 längdenheter
AE = EF = FG = GD = 3 längdenheter
Hur lång är sträckan BG?

2

3. Hur stor är vinkeln D i parallelltrapetsen ABCD?

3

4. Kurvan y = x2 + x – 6 skär x-axeln i två punkter. Vilka x-värden har dessa punkter?

5. Vid beräkning av ( 4 5 3 4 ) + ( 2 3 + 1 2) erhålls ett bråk av positiva heltal. Vilken är den minsta nämnare som bråket kan ha?

6. x(y – z) y(x + y + z) = 13
Om x = 4 och y = 3, vad är då z?

7. Om Lotta var 28 år för x år sedan, hur gammal var hon för 12 år sedan?

8. Vad är (3x – 1)2xx(3x – 2)?

9. a, b och c är tre på varandra följande heltal så att a < b < c.
Vad är (a – b)(b – c) • (a – c)?

10. x ≠ 0
Vad är xnyn om x – y = 0 och n är jämnt delbart med 2?

11. 40 personer deltar i ett prov med 6 frågor.

 Antal poäng  0  1  2  3  4  5  6
Antal personer  5  12  3  10  4  4  2
Vad är medianpoängen?

12. Arean av en cirkel är 16 cm2 större än arean av en kvadrat med sidan 3 cm.
Vad är cirkelns radie?

13. Hur stor är vinkeln v?

13

14. Medelvärdet av tre på varandra följande heltal är 947. Vad är summan av det minsta och det största talet?

15. På fyra dagar sålde en affär för varor x, y, w respektive z kronor. Om x > y > w > z, vilket av svarsförslagen kan då vara korrekt?

16. Vad är b x y = 5a 3b ?

17. Bestäm koordinaterna för mittpunkten på sträckan som har (–3, –2) och (7, 4) som ändpunkter.

18. Vilket av följande tal ligger närmast 1?

19. Vad är t, om (t – 1)t = 81?

20. Ett tal i följden 55, 150, 435, 1 290, ... bildas genom att föregående tal multipliceras med heltalet x och den erhållna produkten subtraheras med heltalet y. Vad är summan av x och y?

21. Vad gäller för x om x > x2?

22. Vad blir 481234 8212 ?

23. x > 0

Vad är x om x2 = 0,5?

24. En mindre kvadrat med sidan x cm är inritad i en större kvadrat. Sidan i den större kvadraten är y cm längre än sidan i den mindre. Hur stor är skillnaden mellan kvadraternas areor?

24