DELPROV DTK - DIAGRAM, TABELLER OCH KARTOR

Ekologisk odling av vårkorn

Ekologisk odling av vårkorn

Uppgifter

1. När skedde den största procentuella förändringen av totalskörden i hela riket?

2. Hur stor andel av länen hade en odlingsareal som omfattade 1 000 hektar eller mer?

3. Hur stor var den genomsnittliga odlingsarealen per undersökt företag i Sverige 2008?

Fanerozoisk berggrund

Fanerozoisk berggrund

Uppgifter

4. I vilket av de avbildade områdena finns sandsten från både silur och prekambrium?

5. Hur långt sträcker sig fältet med sandsten från kambrium i området där Kalmar ligger?

6. Vilken bergart finns rakt sydväst om Örebro?

Sveriges export av hyvlade trävaror

Sveriges export av hyvlade trävaror

Uppgifter

7. Hur stor andel av Sveriges export av hyvlade trävaror 1994 respektive 2003 gick till Tyskland?

8.  Hur stor var den sammanlagda exporten av hyvlade trävaror 2003 till de fyra namngivna länder som då importerade minst från Sverige?

9. År 2002 uppgick Sveriges totala produktion av trävaror till 16 000 000 kubikmeter. Av detta gick 11 500 000 kubikmeter på export. Hur stor andel av denna totala produktion respektive denna export utgjordes detta år av hyvlade trävaror som exporterade?

Lärare och forskare vid högskolan

Antalet lärare och forskare vid universitet och högskolor under perioden 1995-2007

Uppgifter

10. Hur stor andel av det totala antalet lärare och forskare 1997 utgjordes av professorer?

11. Hur många var adjunkterna jämfört med forskarassistenterna 2007?

12. Vilken tjänstekategori uppvisade den största procentuella förändringen av antalet personer från 2000 till 2001?

Hushållens materiella standard 1975-2005

medellöner inom landstingen

Uppgifter

13. År 1998 fanns det cirka 6,3 miljoner människor som var i åldern 16-74 år. Hur många av dessa hade Internet i hushållet?

  • 2 100 000
  • 2 500 000
  • 2 800 000
  • 3 200 000

14. Studera andelen som hade dator i hushållet 1994-2005. Hur stor var den största förändringen mellan två på varandra följande år, i procentenheter räknat?

Transportolycksfall

markvärden i Märsta 1945-65

Uppgifter

15. Studera de utskrivna kvinnorna 2005. Hur många fler per 100 000 var de i åldersgruppen 15-24 år jämfört med i åldersgruppen 25-44 år?

16. Vilket av följande år avses?

De utskrivna männen i åldersgruppen 5-14 år var fler än 200 per 100 000 och de utskrivna kvinnorna i åldersgruppen 45-64 år var fler än 100 per 100 000.

17. För hur många av åldersgrupperna gäller att antalet utskrivna män per 100 000 nådde sin topp år 2002?

18. Studera utskrivna män i de olika åldersgrupperna år 1999 och 2008. I vilken åldersgrupp var skillnaden mellan dessa två år som störst, räknat i antal per 100 000?

Handelsmannen Abraham Stenholms marknadsbesök

Handelsmannen Abraham Stenholms marknadsbesök

Uppgifter

19. Hur lång var resvägen från Luleå till Nederkalix under sommaren jämfört med under vintern?

20. Hur länge varade marknadsbesöket i Jokkmokk?

21. Hur lång tid gick det från marknadsbesöket i Gällivare till det sista redovisade marknadsbesöket under sjöfartssäsongen?

Dagstidningarnas kulturmaterial under 1960-talet

Dagstidningarnas kulturmaterial under 1960-talet

Uppgifter

22. Studera hur antalet kulturartiklar på kultursidorna fördelade sig procentuellt på genrer och ämnesområden 1969.Vilket svarsförslag är korrekt?

23. Hur många kulturartiklar på kultursidorna 1969 var recensioner av skönlitteratur och estetiska evenemang inom något av ämnesområderna litteratur, konst eller musik?

24. Vilken tidning avses?

Kulturartiklarna i tidningen var fler 1969 än 1965. År 1960 publicerades en majoritet av kulturartiklarna på tidningens kultursida. Vidare var tidningen en av de tidningar som 1969 publicerade kulturartiklar på ledarsidan.