DTK

Lockouter och strejker

Det totala antalet arbetsinställelser i Sverige 1965–2001, uppdelat på kategorierna lockouter samt lovliga och olovliga strejker. För varje år anges inom de olika kategorierna antalet arbetsinställelser, antalet anställda som berördes samt det totala antalet inställda arbetsdagar.

tabell över antalet arbetsinställelser 1965-2001

Uppgifter

1. Hur många olovliga strejker genomfördes i genomsnitt per år under 1990-talet?

2. Hur stor andel av det totala antalet strejker 1968 var olovliga?

3. Hur många var de inställda arbetsdagarna per anställd till följd av lockout det år då antalet lockouter var som störst?

4. Studera det totala antalet arbetsinställelser. Vilket av följande år noterades den största förändringen, i antal räknat, jämfört med närmast föregående år?

Elever i grundskolan

elever i grundskolan

Uppgifter

5. Hur stor andel av den totala kostnaden per elev i den kommunala grundskolan 2008 gick till undervisning?

6. Hur stor var skillnaden i genomsnittligt meritvärde mellan pojkar och flickor då denna skillnad var som störst?

7. Hur stor andel av det totala antalet grundskoleelever gick i friskolor när denna andel var som störst?

Försäljning av spel

försäljning av turspel och kortspel
försäljning av turspel och kortspel

Uppgifter

8.  Hur stor andel av de pengar som invånarna i Kalmar län satsade på tur- och sportspel 2004 satsades på de fyra redovisade sportspelen?

9. År 2004 hade Dalarna 270 771 invånare. Hur stor var den sammanlagda försäljningen av stryktips och måltips i Dalarna det året?

Jordbruksområden och hästuppfödning i Skåne

Skåne indelat i jordbruksområden 1937

Skåne indelat i jordbruksområden 1937. På kartan kombineras två olika indelningar. Indelning A består av 8 områden som markeras med raster. Indelning B består av 16 områden som markeras med romerska siffror.

Jordbruksområden enligt indelning B:
I: Ängelholm-Hälsingborgsslätten
II: Lund-Landskronaslätten
III: Söderslätt
IV: Ystadsbygden
V: Simrishamnsslätten
VI: Saxtorp-sandområdet
VII: Våmb-sandslätten
VIII: Tolånga-Smedstorpsbygden
IX: Billesholm-Vollsjöbygden
X: Romeleåsens grusbygd
XI: Kristianstads lerslätt och sandslätt
XII: Kristianstadsslättens norra övergångsbygd
XIII: Linderödsåsens skogsbygd
XIV: Sydsvenska höglandets skogsbygd
XV: Söderåsen
XVI: Bjärehalvön

Födelseplatser för inregistrerade hingstar 1932-1944

Födelseplatser för inregistrerade hingstar i Skåne under perioden 1932-1944. Prickarnas raster anger hästras, och prickarnas storlek anger antalet hingstar.

Uppgifter

10. Vilket jordbruksområde låg 40 kilometer nordost om Höör, enligt de två indelningarna?

11. Identifiera de två enskilda födelseplatserna med flest inregistrerade ardennerhingstar. Hur många ardennerhingstar föddes sammanlagt på dessa två platser?

12. Hur stor var arean av jordbruksområdet Sydsvenska höglandets skogsbygd enligt indelning B?

Vattentemperaturer i Mälarens fjärdar

medellöner inom landstingen

Vattentemperatur på olika djup i Mälarens fjärdar vid sex olika provtagningstillfällen under 2001. Grader Celsius (°C).

Uppgifter

13. I vilken av fjärdarna noterades i mitten av juli den största temperaturskillnaden mellan provtagningsdjupen 0,5 m och 8, 10 eller 15 m?

  • Västeråsfjärden
  • Svinnegarnsviken
  • Ekoln
  • Skarven

14. Vilka två fjärdar hade högst vattentemperatur respektive lägst vattentemperatur på provtagningsdjupet 25, 30 eller 40 m i slutet av september?

15. När var temperaturskillnaden som störst mellan det minsta och det näst minsta provtagningsdjupet i Prästfjärden? 

Markvärden i Märsta 1945–65

markvärden i Märsta 1945-65

Uppgifter

16. Jämför 1965 års genomsnittliga markvärde 0,5 kilometer sydväst om centrum med 1965 års genomsnittliga markvärde 0,5 kilometer sydost om centrum. Hur stor var skillnaden?

17. Vilken typ av bebyggelse fanns i den av de fyra sektorerna där det högsta genomsnittliga markvärdet noterades 1965?

18. Vilket var det genomsnittliga markvärdet 1965 i den sektor och på det avstånd från centrum där järnvägsstationen låg?

Barn- och ungdomsböcker

barn- och ungdomsböcker

översatta förstaupplagor

Uppgifter

19. Vilken kategori avses?

I kategorin utgavs 2005 totalt sett fler än 160 titlar. Året därpå hade det totala antalet utgivna titlar i kategorin ökat.

20. Hur många förstaupplagor av barn- och ungdomsböckerna utgivna i Sverige 2006 var översatta från japanska?

21. Hur många av det totala antalet titlar som 2006 utgavs i kategorin ungdomsböcker hade svenska som originalspråk?

Patienter i sluten vård 1998–2004

patienter i sluten vård 1998-2004

Uppgifter

22. Vilken åldersgrupp hade flest vårdtillfällen respektive flest vårdtillfällen per patient i den slutna vården 2004?

23. Hur många var vårdtillfällena 2004 inom somatisk vård jämfört med inom psykiatrisk vård?

24. Hur stor andel av antalet vårdtillfällen i sluten vård 2004 avsåg patienter som var 65 år eller äldre?