KVA

1. På ett bord finns två bollar, en röd och en vit. Det finns även sex lådor som är placerade i rad.

Kvantitet I: Antalet sätt att placera de två bollarna i lådorna så att det alltid finns minst en tom låda mellan bollarna. Den röda bollen ska placeras till vänster om den vita bollen.

Kvantitet II: 12

2.

Kvantitet I: Avståndet mellan punkten (–4, y) och punkten (22, y)

Kvantitet II: Avståndet mellan punkten (3, y) och punkten (–21, y)

3. Två cirklar med olika stora radier skär varandra i två punkter.

Kvantitet I: Radien av den större cirkeln

Kvantitet II: Avståndet mellan cirklarnas medelpunkter

4. Kvantitet I: En åttondel av 26

Kvantitet II: 8

5. En mätserie är: 5, 1, 6, 5, 8

Kvantitet I: Mätseriens median

Kvantitet II: Mätseriens medelvärde

6. x > 0 och y > 0

Kvantitet I: x2 + y2

Kvantitet II: (x + y)2

7. x = 3y – 3

Kvantitet I: x

Kvantitet II: y

8. x > 1

Kvantitet I: En tredjedel av variabeln x dividerat med fyra

Kvantitet II: En fjärdedel av variablen x dividerat med tre

9. x och y är negativa tal så att x = 2y.

Kvantitet I: 5xy

Kvantitet II: 2x + 4y

10. Hörnen till tre kvadrater av olika storlek sammanfaller så att kvadraterna avgränsar ett område i form av en rätvinklig triangel. Arean av den största kvadraten är 3 721 m2 och arean av den minsta kvadraten är 121 m2.

Tre kvadrater med ett avgränsat område i form av en rätvinklig trianel

Kvantitet I: Längden av sidan på den mellanstora kvadraten

Kvantitet II: 59 meter

11. 4 < 2x – 2 < 8

Kvantitet I: x

Kvantitet II: 6

12.

Kvantitet I: 11

Kvantitet II: 3 + 2

13. En cirkel har arean 9π cm2. En kvadrat har arean 3 cm2.

Kvantitet I: Cirkelns radie

Kvantitet II: Kvadratens sida

14. x > y > 0

Kvantitet I: (yx) x

Kvantitet II: (xy) y

15. y = x2

Kvantitet I: y

Kvantitet II: –1

16. En vanlig tärning kastas två gånger. Varje kast är ett slumpmässigt försök som har sex möjliga utfall: 1, 2, 3, 4, 5 eller 6.

Kvantitet I: Sannolikheten för att summan av de båda kasten blir 10 eller mer

Kvantitet II: Sannolikheten för att summan av de båda kasten blir 4 eller mindre

17. I kvadraten ABCD ligger punkten E mitt på CD och punkten F mitt på BC. AF och BE skär varandra i punkten G.

kvadrat

Kvantitet I: Arean av triangeln ABG

Kvantitet II: Arean av fyrhörningen CEGF

18. y –3
y 0

Kvantitet I: x y + 3

Kvantitet II: x 3 + x y

19. A kör 48 km på 1 timme och 20 minuter och B kör 60 km på 50 minuter. Båda kör med konstanta hastigheter.

Kvantitet I: Den sträcka A kör på x timmar

Kvantitet II: Den sträcka B kör på 0,5x timmar

20. yx = zy = 1

Kvantitet I: x + y + z

Kvantitet II: 3y