MEK

1. Uppsvinget för vinylskivan sammanfaller med en kraftig ökning av både fildelning och legal, digital musikförsäljning. Och kanske är vinyltrenden delvis ____ den digitala trenden.

2. Stora delar av världens befolkning är analfabeter och ____ en skriftlig berättartradition. Romankonsten är ju en relativ nymodighet jämfört med det ____ berättandet och musiken.

3. Åse Hanssons studie visar att detta är en alltför komplex och ____ fråga för att ____ till att gälla katederundervisning eller elevcentrerad undervisning. Både lärarens och elevens ____ i lärprocessen är av avgörande betydelse för en framgångsrik undervisning.

  • elementär – förminskas – tillvaro

4. Såbädden bereds genom utjämning och ____ av plöjd mark med harv, eller genom fräsning till lämpligt sådjup.

5. Det enda sättet för mig som barn att kunna bryta in i samtal var att säga något kul. Det började med att jag en gång oavsiktligt sade något ____ som fick samtalet att tystna. Från den stunden insåg jag att skämt gav mig ____ de vuxnas konversation.

6. Tillgången på bioråvara är begränsad. Därför måste den ____ på bästa möjliga sätt. Att i energikrävande processer göra etanol av spannmål är inte ____ hållbart. Nya studier visar att sådant bränsle överhuvudtaget inte ger några minskningar av växthusgaser jämfört med bensin, utan i vissa fall till och med ökar ____.

7. Kemisk intolerans innebär att man får kraftiga symptom av vardagliga lukter som andra inte reagerar på. ____ liknar astma och allergi, men de kemiskt intoleranta ____ inte med ökad histaminfrisättning.

8. Äntligen stod prästen i predikstolen. Församlingens huvuden lyftes. Så, där var han ändå! Det skulle inte bli ____ denna söndagen såsom den förra och många söndagar förut.

9. Sjukgymnasterna hade hög status, jämförbar med läkarnas. Under 1800-talet var sjukgymnastik en statligt ____ vetenskap, ett ”läkemedel” som ansågs ha stor ____: såväl tuberkulos som gonorré angreps med sjukgymnastik.

10. De stycken som beskriver äventyren på land är rätt monotona och ibland närmast pojkboksartade, medan skildringen av naturen och särskilt havet faktiskt ____ en litterär talang.

11. Ett exempel på sådan forskning är en svensk studie där unga kvinnors och mäns föräldraidentifikation och yrkesval följts över flera decennier och bland annat ____ till politiska förändringar i omvärlden.

12. Till presskonferensen kommer hon försenad och jetlaggad, men ____ och professionell. När vi sedan träffas i ett så ____ som på stolarna tomt, vitmålat rum säger hon generat att hon inte vet om hon har varit i Sverige förut.

13. Det är känt att ____ fler länder som skaffar sig massförstörelsevapen, desto större är risken att något går snett. Det finns flera tänkbara ____ som förr eller senare riskerar att göra sig påminda, såsom missförstånd, statskupper, terrorism och brist på ____.

14. Som elvaåring gjorde jag ett allvarligt försök att åstadkomma moralisk och ____ uppväckelse i mitt förslappade och sekulariserade grannskap. Påsken närmade sig och jag upprördes mycket över att ingen verkade ____ påskens egentliga budskap en tanke.

15. Stephen Jay Goulds resonemang mynnar i ett kraftfullt avvisande av all ____, av alla påståenden om att utvecklingen och historien bara kan ta en väg och finna ett mål.

16. Statskuppen i juni 2009 var viktig eftersom det var första gången på många år som en statschef ____ av militär i Latinamerika. Demokratin har förvisso förankrats i regionen det senaste decenniet, men kuppen blottlade hur ____ denna utveckling är och att det finns kvar en spänning mellan demokratiförespråkare och representanter för gamla tiders ____ oligarkier.

17. Bourdieus inträngande teoretiska diskussioner angående denna fråga löper genom hela boken ____ med de ____ undersökningarna.

18. Många av våra fjällväxter löser detta problem genom att fortplanta sig ____, genom groddknoppar, utlöpare eller sidoskott.

19. Utbudet av högre utbildning och övriga kompetensinsatser behöver stimuleras i Vindelälvdalen för att skapa stärkta förutsättningar, ____ och innovationer för det småskaliga näringslivets utveckling och i utbudet av samhällsservice. Detta ger i sin tur förutsättningar för ____ på så sätt att ortens invånare väljer att inte flytta därifrån eller att människor utifrån ser möjligheter att bosätta sig i området.

20. Det är precis detta fenomen som ligger bakom alla de motionsgrupper som under senare år bildats för ____ som haft hjärtinfarkt.