XYZ

1. Vad blir 9 · 110 1 − 110 ?

2. I figuren har x, y och z värden så att summan av varje rad är lika stor som summan av varje kolumn respektive varje diagonal. Vad är summan av x, y och z?

 x  13
 y  z

3. 1 < x 5
y = 3x − 7

Vilket av följande tal ingår inte i värdemängden för y?

4. En cirkel med radien y är inskriven i en likbent triangel. Vad är arean av det skuggade området i figuren?

4

5. Vad är (105)2 ?

6. Vilket uttryck har samma värde som 4x5 + 8x 2x för alla x > 0?

7. Vad är x om − (−10 + 2x) = 2x + 4?

8. Vad blir resten då man dividerar 897 med 7?

9. 811/m = 9n

Vad är mn?

10. I kvadraten ABCD är den liksidiga triangeln ABE inritad.
Vad är vinkeln CED?

10

11. Om medianen av åtta på varandra följande heltal är –1,5 vad är då det minsta av talen?

12. x 0
I vilket intervall ligger x om x 2x 3 = 8 + 4x?

13. Rektangeln ABCD, där AB > BC, delas i fyra lika stora kvadrater. Hur stor är rektangelns omkrets om varje kvadrats omkrets är 12 längdenheter?

13

14. Vad blir ( x2 )4 x5 ?

15. Medelvärdet av 5 och x är 8. Medelvärdet av 3 och y är 4. Vad är medelvärdet av x och y?

16. Vad är differensen av uttrycken 3a2b + 2a2b2 och a2b2ab2 ?

17. x, y och z är heltal sådana att
x < 0
y > 0
z > 0

Vilket svarsförslag är korrekt?

18. 80 % av x är 140. Vad är x?

19. x 0
Vad är x y x − 1 = 1 x ?

20. y = kx + m där konstanten k > 0 och konstanten m < 0. Hur förändras linjen om m multipliceras med −1?

21. Vad är 100( 1 10 1 1000 )?

22. Vilket alternativ avbildar grafen
till funktionen y = (x − 3)(x + 2)?

23. 40,1 · 397 · 88,1 39,8 · 8809 · 1,99
Vilket av alternativen är den bästa approximationen till uttrycket?

24. Cirkelbågen DB är en halvcirkel med medelpunkten M och radien 1 cm. Den rätvinkliga triangeln ABC är inritad så att punkterna B och C ligger på cirkelbågen och AB = AM. Hur lång är sträckan AC?

24