DELPROV DTK - DIAGRAM, TABELLER OCH KARTOR

Råvaror inom trä- och pappersindustrin i Sverige

Råvaror inom trä- och pappersindustrin i Sverige

Uppgifter

1. Hur mycket wellpappretur användes vid tillverkning av liner och fluting för wellpapp?

2. Hur stor andel av sågtimret blev flis?

3. Till vilken typ av tillverkning användes sammanlagt 250 000 ton av returpapperssortimentet?

Körkortsinnehavare

Körkortsinnehavare

Uppgifter

4. Hur många av dem som hade traktorkort var 25 år eller äldre?

5. I hur många av åldersgrupperna var körkortsbehörigheten B den vanligaste?

6. Hur stor andel av samtliga körkortsinnehavare hade körkortsbehörigheten A B?

Utlandsstuderande

Utlandsstuderande

Uppgifter

7. Hur många fler var de freemover-studenter som gick ekonomutbildning än de som gick bild- och formkonstnärligt program det år då skillnaden i antal var som störst?

8.  Vilket år var det totala antalet freemover-studenter som störst?

9. Vilket diagram visar freemover-studenternas procentuella fördelning på utbildningstyper 2007?

Diagram över freemover-studenternas procentuella fördelning på utbildningstyper 2007

Rovdjursjakt i Sverige 1830–2010

Rovdjursjakt i Sverige 1830-2010

Uppgifter

10. Hur många rovdjur dödades sammanlagt under det år då flest dödades?

11. För vilket år gällde att det dödades fler vargar än lodjur och fler järvar än björnar?

12. Hur många vargar dödades i genomsnitt per redovisat år under perioden 1830–1850?

Häktade för sysslolöst kringstrykande

Häktade för sysslolöst kringstrykande 1835-1901

Uppgifter

13. Jämför antalet häktade 1835 och 1901 i de olika länen. Vilket län hade den största minskningen, i antal räknat?

  • Blekinge län
  • Kronobergs län
  • Stockholms län
  • Östergötlands län

14. Hur stor andel av det totala antalet häktade 1835 utgjordes av häktade i Stockholms stad och Stockholms län tillsammans?

15. Studera för respektive år hur stor andel av de häktade som var kvinnor. Vilket av de redovisade åren var denna andel som störst?

Barns kunskaper i geometri

markvärden i Märsta 1945-65

Uppgifter

16. På vilken uppgift svarade 25 barn helt rätt, 14 barn delvis rätt och 44 barn helt fel?

17. Hur stor andel av barnen uppnådde minst 11 och högst 20 poäng?

18. Hur många barn svarade helt rätt på den uppgift där andelen delvis rätta svar och andelen helt felaktiga svar var lika stora?

Två byar i Småland

Två byar i Småland, den första heter Borshult i Lemhults socken.

Två byar i Småland, den andra heter Vallsjö i Vallsjö socken.

Uppgifter

19. Vad fanns 500 meter i rak sydostlig riktning från kyrkan i Vallsjö

20. Hur långt var det mellan Edstorp och Lindholmen i Borshult om man följde vägen?

21. Vilka två gårdar i Borshult låg cirka 300 meter från varandra i nordnordvästlig–sydsydostlig riktning?

Hjärtinfarkter i Sverige

Hjärtinfarkter hos kvinnor och män i Sverige

Uppgifter

22. Studera förekomsten av hjärtinfarkt bland kvinnor 2001. Hur stort var antalet fall per 100 000 i åldern 65–69 år jämfört med i åldern 45–49 år?

23. Hur stor var skillnaden mellan män och kvinnor 1997 vad gäller antalet fall av hjärtinfarkt i åldersgruppen 50–54 år?

24. Anta att det finns lika många män som kvinnor i åldern 60–64 år. Med hur många procent hade det totala antalet fall av hjärtinfarkt per 100 000 i denna åldersgrupp minskat 2006 jämfört med 1987?