XYZ

1. Vilket av svarsalternativen är jämnt delbart med 3?

2. Vilket alternativ motsvarar ”Arean är mindre än 10 areaenheter för en rektangel vars längd är tre gånger så stor som dess bredd, och där bredden är x längdenheter”?

3. Vilket av svarsförslagen ligger närmast 8410?

4. En låda innehåller 50 enfärgade kulor: vita och svarta. Förhållandet mellan antalet vita och svarta kulor är 4:1. Hur många svarta kulor måste läggas i lådan för att förhållandet ska ändras till 1:4?

5. Om x2 = 121, vad är då (x + 1)(x − 1)?

6. 4x − 4−x = 0
Vad är x?

7. För vilket värde på konstanten a har ekvationen x2 = 4a − 8 exakt en lösning?

8. Linjerna L1 och L2 skär varandra så att vinkeln a 90°. Vilket svarsalternativ är med säkerhet korrekt?

Två linjer som skär varandra vid en punkt.

9. Medelvärdet av tre tal är 8. Talens variationsbredd är 10. Talens median är lika med talens medelvärde. Vilket värde har det största talet?

10. Cirkelns radie är 2 cm och M är cirkelns medelpunkt. Hur stor är arean av det skuggade cirkelsegmentet?

En cirkel med ett skuggat parti.

11. Vad är 0,25 % av 16?

12. f(x) = Cax där C och a är konstanter. Vad är a om f(0) = 4 och f(3) = 500?

13. x 3 + x 4 = 35 12

Vad är x?

14. Summan av två udda heltal är 16. Vad är den största möjliga produkten av talen?

15. Vilket av alternativen är störst?

16. AB är parallell med CD.
Vad är x?

Två parallella linjer länkas av en tredje linje.

17. Vad är x om (22)x = 44?

18. Vad är 6 · 4 5 − 2 · 8 3 ?

19. Den regelbundna sexhörningen ABCDEF har omkretsen 84 cm. Hur lång är AD?

en regelbunden sexhörning

20. Vad är 8 · 20 − 43 4 ?

21. Medelvärdet av tre tal är x. Två av talen är y och z. Vad är det tredje talet lika med?

22. x, y, z och w är olika tal så att xw = −y och xyz = 0. Vilket tal måste vara noll?

23. Punkten (3, 3) ligger på linjen y = kx − 3. Vad är yx = −3?

24. Vad är x om 1 x5 · x = 8?